باسمه تعالی                                                                                                                                            درس انسان دراسلام                                                                                                                                                                                                                                                            1-کدام گزینه درموردآیه"قل کل یعمل علی شاکلته"صحیح نمی باشد؟                                                     2-تفاوت نگاه فلسفه اگزیستانسیالیسم بافلسفه اسلامی درباره سرشت انسان عباراست از:                                        3- منظورازمعراج خاص ومعراج عام ازدیدگاه عرفا به ترتیب عبارتست از                                                4-منظورازعبارت قرآنی"علمه البیان "چیست ؟                                                                                     5- کدام گزینه درموردزبان ازدیدگاه تحلیل زبانی صحیح نیست ؟                                                           6-قدرت گفتگو وفهم وتفاهم به کدامیک ازتوانایی های انسان بازمی گردد؟                                                        7- کدامیک ازگزینه های زیرازنشانه های توانش های فطری یادگیری ودرک می باشد؟                                        8- کدامیک ازمواردزیربه معنی خداگرایی فطری است ؟                                                                            9- کدامیک ازمواردزیرازگرایش های فطری نیست؟                                                                                10- کدامیک ازمواردزیرازآگاهیهای فطری نیست؟                                                                                  11- مقصودازانسان درتعریف فطرت چیست ؟                                                                                       12- بنابرکدام دیدگاه انسان دارای ویژگیهای فراحیوانی است ؟                                                                     13- نفی سرشت واحدانسان توسط اگزیستانسیالیستها.........                                                                     14- رواج شکاکیت معرفتی وبی معنائی زندگی ناشی از.......                                                                 15- مهمترین عامل معضل پوچگرائی .....                                                                                          16 – درتبین اهداف الهی عبادت وآزمون الهی به ترتیب                                                                          17- چرامتکلمان اسلامی بعثت انبیا وتکالیف شرع رالطف خداوندبه بندگان می دانند ؟                                     18-چراپیامبراکرم وائمه معصومین هدف خلقت معرفی شده اند ؟                                                                   19- آیه"ولایزالون مختلفین  الامن رحم ربک ولذلک خلقهم " به کدامیک ازاهداف خلقت اشاره دارد ؟                       20- آیه "وماخلقناالسماء والارض ومابینهما لاعبین " مربوط است به ....                                                       21-چراپرسیدن ازهدف فاعل در افعال الهی غیرمعقول است ؟                                                                    22-کدام هدف رابه خدانمی توان نسبت داد؟                                                                                       23- درافعال هدفمند انسانی هدف .....                                                                                              24-  واژه علت غائی دربحث های فلسفی معادل کدام گزینه است؟                                                                 25- مهمترین سپرانسان درمقابل آلودگیها ی روحی عبارست از :                                                             26- طبق آیه"والله خلقکم ثم یتوفاکم " حقیقت انسان عبارتست از :                                                          27- عبارت قرآنی "ازروح خوددراودمیدم " چه معنی دارد ؟                                                                       28- درآیه "یسلونک عن الروح قل الروح من امرربی ومااوتیتم من العلم الاقلیلا " عبارت"مااوتیتم من العلم الاقلیلا"         29- غیرقابل تقسیم بودن روح باکدام مفهوم زیرتناسب دارد ؟                                                                     30- قرارگرفتن درآستانه مرگ ودیدن بدن خود وبازگشت دوباره به این دنیانشاندهنده آنست که ......                       31- احساس درد درانسان در کجاتحقق می پذیرد؟                                                                                   32- این که انسان اعضای بدن رابه خودنسبت میدهیدنشان دهنده اینست که .....                                                 33-درامر فرشتگان به انسانهادرعبارت قرآنی "اخرجوانفسکم "درلحظه مرگ به چه چیزتصریح شده ؟                     34- آیه "ثم انشاناه خلقا فتبارک الله احسن الخالقین" به کدام مرحله ازخلقت انسان اشاره دارد؟                              35- مخلوق برای هر لحظه وجودش نیازبه فیض الهی دارد واگرلحظه ای این فیض برچیده می شود .....                     36- طبیعت وعلوم طبیعی درقرآن ......                                                                                           37- درآیه خلقت منظورازطین وحماءمسنون به ترتیب چیست؟                                                                     38- کدام یک ازگزینه های زیر از نتایج نظریه داروین نیست ؟                                                                  39- دلیل وثاقت واعتبار انسان شناسی دینی چیست ؟                                                                              40- تجربه های دنیای غرب درانسان شناسی نشان داده بسنده کردن به داده های انسانی جزحیرت وسرگشتگی درپی نداردبه گواهی ...                                                                                                                           41 – ازدیدگاه حضرت علی (ع) افضل المعرفه والحکمه چیست؟                                                                 42- چه کسانی مصداق آیه «افرایت من اتخذالهه هواه» است ؟                                                               43-معیار سودو زیان ازدیدگاه کسانی که آفرینش راهدفمندمیدانند چیست ؟                                                      44- علم انسان به خودش ......                                                                                                 45- ازدیدگاه عرفانی ارتباط انسان باخود وحقیقت جهان ازراه باطن زمانی میسراست .....                                    46- به چه دلیل بسنده کردن درشناخت انسان وحقیقت جهان به داده های انسانی جزحیرت وسرگشتگی درپی ندارد؟           47- کسانی که انسان راگرگ انسان معرفی کرده اند برکدام جنبه انسان تاکید می ورزند ؟                                       48- معیاردرستی ونادرستی داده های تجربی عقلی فطری چیست ؟                                                             49- ویژگیهای انسانشناسی وخودشناسی به ترتیب عبارت است از........                                                        50- کدام مورد ازنارساییهای فرضیه داروین نیست ؟                                                                          51- کدام مورد دیدگاه علامه طباطبایی درمورد نظریه داروین می باشد؟                                                            52- درموردسعادت انسان می توان گفت که.......                                                                           53-کدامیک ازمواردزیرمختص به انسان است ؟                                                                                 54- کدامیک ازمواردزیر با سعادت مشتبه میشود ؟                                                                                55- وجه تسمیه مکتب کلبی چیست ؟                                                                                            56- معیار سعادت انسان ازدیدگاه نیچه چیست ؟                                                                                 57- معیارسعادت ازدیدگاه آگوست کنت چیست ؟                                                                                  58- کدام گزینه معنای صحیح زهداست ؟                                                                                         59- سهروردی سعادت انسان را درچه میداند؟                                                                                    60- مقامی که درآن حقایق عالم برانسان مکشوف میشود چیست ؟                                                             61- آیه «وما مناالامقام معلوم »در مورد چیست                                                                                62- جبرگرایان مادی والهی برای اثبات مدعایشان هرکدام به ترتیب به چه مسائلی استدلال می کنند؟                         63- مفهوم جبرگرایی چیست ؟                                                                                                       64- تعریف انسان به یک ارگانیسم پیچیده ومنظم مربوط است به..........                                                      65- براساس  دیدگاه جبرزیستی تمام کارهاواوصاف روانی اومحصول ......... است .                                      66- مهمترین اشکال جبرزیستی عبارت است از ......                                                                          67- حالت ترس محصول چه عاملی است ؟                                                                                      68- درآیه«ولارتب ولایابس الافی کتاب مبین » منظورازکتاب مبین چیست ؟                                                   69- اندیشه تقابل میان علم ازلی خداوند واختیارانسان ناشی از چیست ؟                                                       70- جبرگرایان برای اثباط نظریه خودبه کدام آموزه دینی استدلال می کنند؟                                                    71- چرااسپینوزا انسان رافاقد اراده آزاد میدانست ؟                                                                            72- حقیقت الامر بین الامرین چیست ؟                                                                                              73- کدام گزینه درموردجبرواختیارمربوط به دیدگاه یاسپرس است ؟                                                        74-اشکال اساسی نظریه معتزله درمورد اختیار چیست ؟