اخلاق اسلامی                                                                                                                                                                                                                        1- توانائی تشخیص خوب ازبد درگرو چیست؟                                                                                                                                                              2-نشاط وشادابی زندگی انسان وابسته .........است .

3- اولین کسی که درباب اخلاق  اثری مکتوب به جا گذاشت که بود ؟

 4- کدامیک از کتابهای اخلاقی زیر بارویکرد فلسفی نوشته شده است ؟

5- کتاب جامع السعاده ومعراج السعاده با کدام رویکرد نوشته شده است  

6- روایت « رحم الله امرِا من این  فی این والی این »  به کدام مطلب اشاره دارد ؟

 7- آیه « وماخلقناالسما والارض وما بینهما لاعبین » به چه مسئله ای اشاره دارد ؟

 8- براساس متون اسلامی هدف ازآفرینش جهان هستی چیست ؟

  9- کدامیک از موارد زیر جزو اهداف آفرینش انسان نیست ؟

10- تنها راه رسیدن به هدف آفرینش چیست ؟

11- کدامیک از موارد زیر پایه احکام واخلاق را تشکیل می دهد ؟

12- این نظریه :«که انسان تابع نوع آفرینش روح وجسم افراد است » مربوط است به:

 13- کدام گزینه با تغییر پذیری  اخلاق انسان سازگار است ؟

 14- آیه «ایهاالناس کلوا ممافی الارض حلالا طیبا...... » دلالت دارد به ......

 15- کدام گزینه بااخلاقی زیستن انسان ازدیدگاه اسلامی تناسب دارد ؟

16- کدام گزینه درباب اخلاقی زیستن وآزادی صحیح است ؟

 17- کدامیک از فضیلت های اخلاقی پایه دیگر صفات اخلاقی راتشکیل می دهد ؟

 18- کدامیک ازگزینه های زیر ازفضایل اخلاقی محبت به خدا به شمار میرود ؟

 19- ازدیدگاه امام کاظم (ع) برترین چیزی که با آن به خداتقرب می جوئیم چیست ؟      

  20- ازدیدگاه علمای اخلاق منشا محبت چیست ؟

 21- از آثار محبت الهی واولیای خدا عبارت است از .....

 22- چرا محبت خدامستلزم پیروی ازپیامبر است ؟

 23- عمق محبت به خدا وپیامبر واهل بیت به چه چیزی بستگی دارد ؟

 24- مفهوم تسلیم دربرابر خداچیست ؟

 25- چرا اطاعت بی قیدوشرط از خداباعاقل بودن انسان ناسازگار نیست ؟

 26- ازآثار تسلیم بودن دربرارخداونداست ....

  27- آنچه که موجب میشود مومن تسلیم خداوند شود چیست ؟

 28 منشا خوف ورجا درانسان چیست ؟

 29- کدام گزینه در مورد آرزو امید صحیح است ؟

 30- منشا اصلی خوف ورجا چیست؟

 31- حقیقت توکل چیست ؟

 32- کدامیک ازمواردزیرباتوکل تنافی دارد؟

 33- ازدیدگاه علی (ع) منشا توکل چیست ؟

 34- کدامیک ازبالاترین درجه توکل است ؟

35- ازآثارتوکل به خداعبارت است از:

36- عبارت «آدمی بداند همه نعمتها ازآن خداوند است....» به کدامیک ازعناصرشکرمربوط میشود ؟

 37- ازنظر قرآن تفاوت مومن وکافرچیست ؟

 38- ازدلایل شکرگزاری مومن است .....

39- غزالی منشا دلشادی کسی که نعمتی به اومی رسد در چه میداند 

40- آسانترین راه برای شناخت نعمت های الهی چیست ؟

 41- منشا اصلی صبر چیست ؟

42- کدام موردازدیدگاه نراقی صبرعوام است ؟   

43-ازدیدگاه علی (ع) نیکوترین صبرچیست ؟

44- ازآثار صبرعبارت است از:

45- ازراههای دستیابی به صفت صبراست.

 46- ازآثار وپیامدهای اخلاص است .

47- کدام گزینه درمورد نعمتهای دنیا صحیح است ؟

 48- کدام گزینه ازآثار دلبستگیهای دنیا است ؟

 48- ازدیدگاه علامه طباطبائی مراد ازاحسان چیست ؟

 49- این فرمایش حضرت علی(ع) :«نیکی کن تابه تونیکی کنند»به کدامیک ازآثار احسان مربوط میشود ؟

 50- کدامیک از موارد زیر برای عدل معنای صحیح نمی باشد

 51- کدامیک از موانع عدل ورزی نیست ؟

51-کدام گزینه از آثار عدالت نیست ؟

52- در نظام اخلاقی اسلام معیار پسندیده وناپسند بودن رفتار چیست ؟

 53- ازآثار امربه معروف ونهی ازمنکراست ؟

54- مفهوم عفت درعلم اخلاق چیست ؟

 55-  از سرچشمه های عفت است ؟

 56- کدامیک ازگزینه های زیربامعنی قول سدید مرتبط است ؟

 57- کدام گزینه ازمصادیق سخن خوب است ؟

 58- ازآثار سخن نیکو است :

 59- کدام گزینه ازمصادیق اهتمام به امور مسلمین نیست ؟

 60- از پیامدهای پیروی هوای نفس نیست ؟

  61- ازآثار غضب است .

 62- ازآثار حسد است .

63- مفهوم عجب چیست ؟

 64- از آثار تکبر است .

 65- ازآثار لجام گسیختگی زبان است

66- مفهوم لجام گسیختگی زبان چیست ؟                                                                                                                                                                                   67- ازدیدگاه حضرت پیامبر (ص) کدام صفت اگربه شکل انسانی ظاهرمی شد درزیبلایی نظیرنداشت ؟                              68- ازدیدگاه امام صادق (ع) مفهوم آیه«به آنان( پدرومادر)سخنی نیکو بگو » چیست ؟                                                                                                                                                                                  69- کدامیک ازمواردزیرازپیامدهای احسان به دیگران است ؟                                                                                                                                                                                                                                     70- ازمهمترین موانع احسان به دیگران می باشد .                                                                                                                                                                       71- ازمنشااحسان می باشد .                                                                                                                                                                                               72- کدامیک ازمواردزیرمترادف عدل میباشد؟                                                                                                                                                                         73- معنای عدل ازدیدگاه افلاطون وارسطوچیست ؟                                                                                                                                                                                                                              74- معنای عدل درعلم کلام چیست ؟                                                                                                                                                                                                                                                                   73- آیه« فلاتتبعواالهوی ان تعدلوا » به کدامیک ازموانع عدل اشاره دارد ؟                                                                                                                                                                                                                74- آیه «ولایجرمنکم شنان قوم الّاتعدلوا اعدلوا هواقرب........ »به کدامیک ازموانع عدل اشاره دارد؟                                                                                                                                   75- کدامیک ازمواردزیرازآثارعدل است ؟                                                                                                                                                                                           76- ازدیدگاه قرآن کریم ازویژگیهای عدل است .                                                                                                                                                                                                       77- آیه «ولتکن امه یدعون الی الخیر..... » به چه مسئله ای اشاره دارد ؟                                                                                                                                                 78- معنای اصطلاحی معروف چیست ؟                                                                                                                                                                                                                                                           79- کدامیک ازمواردزیرازآثارامربه معروف ونهی ازمنکراست ؟                                                                                                                                                         80-  منظورازواجب کفایی بودن امربه معروف ونهی ازمنکرچیست ؟                                                                                                                                                                                                                       91- ازشرایط امربه معروف ونهی ازمنکر است .                                                                                                                                                                            92- ازدیدگاه علمای اخلاق سبب کوتاهی در امربه معروف چیست ؟                                                                                                                                            93- مراتب امربه معروف چیست ؟                                                                                                                                                                                                    94- ازنظرحضرت کدام صفت انسانی شعبه ای ازنبوت است ؟                                                                                                                                                                                                                                 95- کدامیک ازمعانی عفت درنظام اخلاقی اسلامی مورد نظراست ؟                                                                                                                                             96- اشکال عفت به معنای اعتدال درارضای غرایزچیست ؟                                                                                                                                                          97- ازسرچشمه های عفت است ......